W dniu 25 marca 2004 r. zostało założone Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ”. Członkami stowarzyszenia są osoby świeckie i zakonne, które inspirowane myślą i przykładem życia bł. Edmunda pragną poprzez pomoc podejmowaną ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich oraz chorych.

Ojciec święty Jan Paweł II ukazał bł. Edmunda jako wzór cichej i ofiarnej służby człowiekowi i Kościołowi dla katolików świeckich, których zachęcił do włączenia się w jego dzieło. Zwrócił uwagę na źródło i tajemnicę jego świętości:

„Bł. Edmund Bojanowski miłował Boga i miłował człowieka. Był mężem modlitwy. Jego miłość do ludzi, która odznaczała się heroicznymi czynami zrodziła się z głębokiego zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę. Z niej czerpał siłę do służby człowiekowi. Ta miłość dojrzewała u niego na klęczkach, ażeby potem wydawać owoce. Dzięki modlitwie jego życie stało się nieustanną służbą człowiekowi potrzebującemu, zwłaszcza dzieciom. Sprawy Boże były dla niego równocześnie sprawami ludzkimi, a miłość Boga – miłością człowieka.”

W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 13.06.1999 r. Ojciec święty zwrócił uwagę na Bojanowskiego jako wzór cichej i ofiarnej służby człowiekowi i Kościołowi:

„Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie bł. Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako „serdecznie dobry człowiek”, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła.”

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według wskazań E. Bojanowskiego w tym:

* działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
* działalność oświatowa i opiekuńczo – wychowawcza, charytatywna i dobroczynna, pomoc osobom chorym, starszym i samotnym;
* promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy;
* ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz integracji społecznej;
* podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań w duchu E. Bojanowskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zmierzających do wszechstronnego rozwoju ich osobowości w duchu katolickim oraz dla ich pełnej integracji społecznej:

* zakładanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
* współpracę z rodzinami w dziele katolickiego wychowania dzieci, w trosce o kształtowanie odpowiedzialności w rodzinach;
* wspieranie osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, szczególnie młodzieży i długotrwale bezrobotnych, współpracę z urzędami pracy;
* współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami społecznymi;
* wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej i charytatywnej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP;
* propagowanie zasad pedagogicznych E. Bojanowskiego, prowadzenie działalności wydawniczej, formacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, w tym organizowanie warsztatów, kursów, seminariów w zakresie określonym przez cele;
* inicjowanie działania kół terenowych Stowarzyszenia, noszących nazwę „Rodzina Edmunda Bojanowskiego”;
* podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS pod numerem 0000205257, posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

W ramach Stowarzyszenia mogą powstawać terenowe koła o nazwie Rodzina Edmunda Bojanowskiego, których celem jest formacja członków oraz ich dobrowolne apostolstwo podejmowane w środowisku według ducha bł. Edmunda. Wszystkich, którzy pragną skutecznie jednoczyć się wokół dobra i służyć potrzebującym pomocy, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym, zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem „Dobroć”.