REGULAMIN DAROWIZN

 

Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.siostry.net

 

 

1. [DEFINICJE, CZYLI CO JAK ROZUMIEĆ]

 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Portal – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
2) Organizacja – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, ul. Bojanowskiego 8 – 10, 39-200 Dębica, świadczące za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmujące darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.
3) Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz.
4) Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych(po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
5) Pośrednik usług finansowych – PayPro, PayPal,
6) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele realizowane przez Organizację i każdorazowo podane przy formularzach wpłat.

7) Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

 

2. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele związane z działalnością charytatywno-opiekuńczą opisaną na Portalu prowadzoną przez Organizację jako Kościelną Osobę Prawną. Działalność ta może być finansowana z darowizn krajowych i zagranicznych na mocy art. 40 ust. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. Portal służy również do prowadzenia komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
Organizacja udostępnia Użytkownikom regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (przez co rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu), poprzez umieszczenie go na stronie internetowej w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz mógł go pobrać i zapisać w wersji elektronicznej. Dostęp do regulaminu może wymagać od Użytkownika posiadania sprzętu i oprogramowania o określonych ustawieniach (np. oprogramowania do odczytu formatu doc., docx, pdf.)

 

3. [DAROWIZNA, CZYLI PRZEKAZANIE ŚRODKÓW]

 

Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.
Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. Drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

 

4. [WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU, CZYLI, JAKIE WYMAGANIA MUSI MIEĆ TWÓJ KOMPUTER, TABLET, TELEFON ITP.]

 

Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:
– posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do internetu,
– korzystać z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,
– posiadać aktywny adres elektroniczny.
Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

 

5. [ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

 

Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
Zawarcie umowy jest dobrowolne.
Organizacja za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która, polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie darowizny na rzecz Użytkownika.
Organizacja nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

 

6. [STRZEŻ SIĘ!]

 

Organizacja przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. Organizacja będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

7. [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, CZYLI KTO I W JAKIM CELU KORZYSTA Z DANYCH, KTÓRE PODAŁEŚ]

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizacja.
Przekazanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne dla korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu, w tym zwłaszcza dla realizacji darowizny.
W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Organizacją za pośrednictwem adresu elektronicznego: iod@siostry.net.

 

Dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
– Obsługę procesu przekazywania darowizn.
– Kontaktu w celu informowania o działalności wpieranej przez darowiznę Organizacji oraz przesłania podziękowań.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, który pozwala na przetwarzanie danych dla wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dotyczą dane; a także w sytuacji, gdy administrator zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nim ciąży, lub też stoi za tym uzasadniony interes administratora – za taki uznajemy budowanie relacji z Użytkownikami poprzez rzetelne informowanie o działalności Organizacji oraz przekazywanie podziękowań, a także przechowywanie danych dla ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
Przetwarzaniu podlegają następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres elektroniczny Użytkownika:
2) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;
3) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).

 

Zaznaczenie opcji „Chcę pozostać Anonimowym Darczyńcą” wyłącza możliwość informowania innych użytkowników serwisu o dokonanej wpłacie przez podanie imienia, miejscowości oraz wysokości przekazanej darowizny.

 

Dane osobowe Użytkowników zostaną udostępnione innym podmiotom, które świadczą usługi wspierające działalność Organizacji – Poczcie Polskiej, operatorowi systemów płatności PayPro, PayPal, nie będą natomiast przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia lub zmiany zakresu (ograniczenia) przetwarzania, a także wycofania zgody na ich przetwarzania.
Wycofanie zgody oraz żądanie usunięcia danych może zostać zgłoszone pod adresem elektronicznym: ekonomkageneralna@siostry.net
Wycofanie zgody oraz żądanie usunięcia danych oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej między Użytkownikiem a Organizacją. W razie złożenia żądania usunięcia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie Organizacja ma obowiązek niezwłocznie uczynić zadość żądaniu.
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres 5 lat, mogą być jednak przechowywane dłużej, jeżeli jest to uzasadnione dla ochrony przed roszczeniami.
Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, ani prowadził profilowania.
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa. 

 

8. [REKLAMACJE]

 

1.Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym:
ekonomkageneralna@siostry.net
2. Organizacja nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

 

9. [ZMIANY REGULAMINU]

 

  1.  Organizacja ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.
  2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

 

10. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

 Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Organizacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności