Charyzmat Służebniczek

 duchowych córek bł. Edmunda

Apostolstwo sióstr polega na świadectwie ich życia konsekrowanego, które winny ożywiać modlitwą i pokutą. Założyciel, podkreślając ważną rolę osobistego i wspólnotowego świadectwa, wskazał siostrom, że nie słowem, lecz życiem mają uczyć, jak trzeba żyć.

Błogosławiony Edmund Bojanowski, otwarty na natchnienia Ducha Świętego, uczynił pracę apostolską racją bytu Zgromadzenia.

„Jak Chrystus cały oddał się wypełnianiu woli Tego, który Go posłał, Ojca, tak Służebniczki Najświętszej Rodzicielki Jego całą pracę swoją oddadzą wypełnieniu apostolskich obowiązków” .

bł. Edmund Bojanowski (Reg.)

Dlatego całe życie sióstr powinno być przepojone duchem apostolskim, a cała działalność apostolska ma być nacechowana duchem zakonnym.

Zgromadzenie swoją działalność apostolską wykonuje w imieniu i z polecenia Kościoła oraz w jego wspólnocie.

Posługa opiekuńczo – wychowawcza wśród dzieci

Siostry, pozostając wierne charyzmatowi Założyciela, uważają za swój zasadniczy obowiązek apostolski pracę opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Wychowują i nauczają dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa, wpajając w ich młode umysły i serca prawdziwe, gruntowne poznanie Chrystusa oraz gorącą i szczerą miłość Boga i bliźniego. Konstytucje 95

Bł. Edmund Bojanowski w wychowaniu zwracał szczególną uwagę na prostotę, która jest charakterystyczną cechą dziecka. W jej rozwoju widział podstawę do wychowania dzieci na ludzi przejrzystych, prawych, otwartych na Boga i ludzi, szczerych, odpowiedzialnych. Jego odpowiedzialne spojrzenie na dziecko wyrażało się przez rozumienie wychowania jako przysposabiania do całości swego życia na miarę swoich potrzeb i możliwości rozwojowych. Miłość rozumiał jako bezinteresowny dar z siebie. Był przekonany, że dzieci należy uczyć się tyle dobrym słowem, co przede wszystkim przykładem własnego życia.

Przykład życia bł. Edmunda, jego troska o integralne wychowanie jest nieustannie inspiracją do realizowania charyzmatu. Zgromadzenie w duchu bł. Edmunda nieustannie podejmuje działania mające na celu troskę o dobre wychowanie dzieci.

 

Odczytując wciąż na nowo charyzmat Założyciela Siostry apostolską posługą obejmują dzieci w ochronkach, świetlicach a także na katechezie oraz w prowadzonych przy parafiach grupach apostolskich, zawsze mając na uwadze prośbę Założyciela:

„Co do prowadzenia dzieci, zachować najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby rzecz najdrobniejsza”

Spojrzenie na wychowanie dziecka, które proponuje nam bł. Edmund obejmuje rzeczywistość doczesną i nadprzyrodzoną, dotyka kontekstu osoby i całej ludzkości, jest oparte na tradycji i historii, obliguje, by rzetelnie rozpoznać szanse i zagrożenia aktualnej rzeczywistości oraz odpowiedzialnie i daleko w przyszłość dążąc do najwyższych wartości – czytamy: Wychowanie integralne dziecka przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego.

Celem programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego – czytamy we wstępie – jest integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości oraz jego udostępnienie dla nauczycieli, dla których cele wychowania są zbieżne z niniejszym programem.

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda spełnia warunki ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i może być dopuszczony do użytku w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Program dostępny w Sklepie naszego Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć"

- w wersji polskojęzycznej - kliknij TUTAJ
- w wersji anglojęzycznej - kliknij TUTAJ

 

Posługa w świetlicach

Błogosławiony Edmund Bojanowski, otwarty na natchnienia Ducha Świętego, uczynił pracę apostolską racją bytu Zgromadzenia. W Regule napisał:

„Jak Chrystus cały oddał się wypełnianiu woli Tego, który Go posłał, Ojca, tak Służebniczki Najświętszej Rodzicielki Jego całą pracę swoją oddadzą wypełnieniu apostolskich obowiązków” Konstytucje 92

Papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus Caritas Est podkreślił, że nasze czasy domagają się nowej gotowości do wychodzenia naprzeciw potrzebującemu bliźniemu. Zauważył także ważność nowych form współpracy instytucji państwowych i kościelnych, oraz podkreślił rolę wolontariatu. Zgromadzenie Służebniczek z woli Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego pragnie nieustannie wychodzić naprzeciw potrzebom tych, z którymi się na co dzień spotyka. Ponieważ mimo upływającego czasu i zmian cywilizacyjnych niezmienny jest fakt dobrego wychowania dzieci i młodzieży. W dzisiejszej rzeczywistości XXI wieku Nasze Zgromadzenie pragnie „na nowo rozpalać charyzmat Boży” i w codziennej posłudze pomagać rodzinom w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży. Taką formą wsparcia i realizacji misji Zgromadzania jest prowadzenie świetlic.

Dla kogo?

Świetlice – prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP przeznaczone są dla dzieci i młodzieży żyjącej w bardzo trudnych warunkach materialnych, niezamożnej, potrzebującej wielorakiego wsparcia, pochodzących z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, alkoholowych i środowisk podwyższonego ryzyka. Do świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież szkolna, przejawiająca trudności w zakresie realizacji programu szkolnego, zaburzenia zachowania i defekty uspołecznienia, ale jednocześnie pragnąca rozwijać potencjał twórczy, zainteresowania i talenty. Akceptując jej normy podejmują decyzję o przynależności do świetlicy. Organizacja i działania opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyczno – terapeutyczne wynikają ze specyfiki środowiska, z którego pochodzą wychowankowie i w jakim świetlica działa.

Dlaczego?

Celem – każdej placówki jest integralny rozwój wychowanków, eliminowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i zaburzeń zachowania oraz wsparcie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny, szczególnie znajdującej się w sytuacji trudnej.
Podstawowym celem oddziaływań na wychowanków świetlicy jest wsparcie pełnego rozwoju ich osobowości w duchu katolickim oraz dla ich pełnej integracji społecznej, przygotowywanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w życiu.

Posługa wśród osób starszych, chorych i ubogich

Naśladując swego Założyciela, siostry spieszą z posługą samarytańską do ubogich i chorych; troszczą się o ich potrzeby materialne i duchowe oraz przynoszą im ulgę w cierpieniu fizycznym.

Konstytucje 98

Przykład bł. Edmunda Bojanowskiego, który odznaczał się wielką odwagą i miłością ku bliźnim, pobudza nieustannie Siostry do posługi pośród ubogich i chorych. Założyciel był przekonany o wielkiej miłości Boga do człowieka. Wobec każdego przyjmował postawę „Miłosiernego Samarytanina” okazując się prawdziwie bliźnim. Sam był słabego zdrowia, jednak nie przeszkadzało mu to pomagać drugiemu człowiekowi. Odczytując znaki czasu chodził od domu do domu by wspierać chorych i potrzebujących. Jak to podkreślił św. Jan Paweł II podczas beatyfikacji

 … we wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia.

Siostry nieustannie troszczą się, aby służbę najbardziej potrzebującym pomocy, budowana była na siostrzanej miłości. Przeżywać ją mamy w prostocie, trwając w otwartości na natchnienia Ducha Świętego, by uświęcać się i owocnie apostołować we współczesnym świecie, pozostając wierne pierwotnej inspiracji. Siostry posługują jako pielęgniarki w szpitalach, stacjach Caritas, hospicjach, domach pomocy, odwiedzają chorych w domach służąc im jakby samemu Jezusowi służyły.

Posługa w parafiach i instytucjach kościelnych

Działalność apostolska, wykonywana w imieniu i z polecenia Kościoła, winna być prowadzona w jego wspólnocie.

Konstytucje 93

Natura powołania zakonnego domaga się publicznego dawania świadectwa o Chrystusie i Kościele, ukazywania w sposób widoczny przymierza i komunii. To powołanie pociąga za sobą czynne przepowiadanie Ewangelii poprzez dzieła miłości zlecone nam przez Kościół, które mamy pełnić w jego imieniu.

Stąd nasza apostolska działalność nie jest tylko zwykłym ludzkim czynieniem dobra, lecz aktem całkowicie kościelnym w sposób konkretny, odpowiadający charyzmatowi Założyciela.

Różnorodność zadań podejmowanych przez Siostry Służebniczki według wskazań Założyciela wskazuje na to, że bł. Edmundowi zależało na tym, aby jego Zgromadzenie było zawsze wyczulone na wszelkie potrzeby środowiska, w którym posługiwało. Mówiąc słowami św. Jana Pawła II potrzeba „wyobraźni miłosierdzia” w odczytywaniu znaków czasu i realizacji charyzmatu powierzonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Siostry włączają się w misję kościoła służąc wiernym w kancelariach parafialnych, zakrystiach, jako organistki, starając się na wzór Założyciela „jednoczyć wszystkich wokół dobra”.

Z woli Założyciela św. Józef jako wzór oddania i pracowitości pozostaje patronem każdej pracy podejmowanej w Zgromadzeniu.

Codzienne prace domowe

Apostolska posługa Zgromadzenia spełniana jest nie tylko przez dzieła zewnętrzne, ale także przez codzienną pracę domową, którą siostry wykonują we wspólnotach.

Konstytucje 101

Jednym z istotnych sposobów apostołowania jest modlitwa i cierpienie. Siostry złączone ze Zbawicielem będą ustawicznie pogłębiać życie modlitwy oraz obejmować nią wszystkich ludzi. Będą też z poddaniem się woli Bożej przyjmować cierpienia fizyczne i duchowe, które powinny ofiarować dla pomnożenia chwały Bożej i zbawienia świata.

Konstytucje 102

Przez modlitwę i cierpienie Siostry cały czas uczestniczą w zbawczej Misji Chrystusa. Trwając jak wieczne lampki w bliskości Jezusa wspierają Zgromadzenie oraz wszystkich którym Siostry służą i uczą trwania w Miłości.

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności