Kontakt:

 • Stowarzyszenie Dobroć
 • Dębica 39-200
 • ul. Krakowska 15
 • tel. 14 682 22 90
 • email: stowarzyszenie@siostry.net
slider arrow
slider arrow

Cel

 1. działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza;
 3. działalność charytatywna i dobroczynna;
 4. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 5. pomoc społeczna, w tym osobom chorym, starszym i samotnym;
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy podejmujących realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
 8. organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według metod Edmunda Bojanowskiego;
 9. ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży;
 10. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. działanie na rzecz integracji społecznej osób, do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;
 12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. podtrzymywanie tradycji narodowych oraz praca nad podnoszeniem poziomu świadomości narodowej i kulturowej osób,
  do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;
 14. kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu wdziałaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy,
  bądź wspieranie takich działań w duchu Edmunda Bojanowskiego.

Promyki Nadziei
Dębickie Służebniczki
Top