Kim jesteśmy

To co robimy, robimy dla Boga – a wobec takiego celu bardzo małymi zdają się trudności choćby najdotkliwsze!

bł. Edmund Bojanowski

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” zostało założone 25 marca 2004 r.

​Podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy działając na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W tym celu angażujemy się w  

–  działalność oświatową i opiekuńczo-wychowawcza;

​-  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

–  działalność charytatywną i dobroczynną;

WSPIERAMY PROWADZENIE 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „PROMYKI NADZIEI”

 

ORGANIZUJEMY MIN. KONFERENCJE, SPOTKANIA I DEBATY NA TEMAT WYCHOWANIA

Naszą szczególną troską otaczamy osoby chore, starsze i samotne, których odwiedzamy w środowisku. Dla nich prowadzimy również 

DOM SYMEONA I ANNY.

Jest to dom dziennego pobytu dla osób starszych, w którym nasi Seniorzy znajdują prawdziwie rodzinną atmosferę pozwalającą zapomnieć o dolegliwościach chorobowych a przede wszystkim o samotności. 

Podejmujemy również działania, których celem jest podtrzymywanie tradycji narodowych oraz praca nad podnoszeniem poziomu świadomości narodowej i kulturowej.

 

Członkami Stowarzyszenia są osoby świeckie i zakonne, które inspirowane myślą i przykładem życia bł. Edmunda pragną poprzez pomoc podejmowaną ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich oraz chorych.

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS pod numerem 0000205257,

posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

Facebook
Facebook
Twitter
Google+
http://siostry.net/kim-jestesmy
Pinterest
LinkedIn