Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”

za okres  od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

Nazwa stowarzyszenia

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”

 

Siedziba i adres stowarzyszenia:

Dębica

ul. Krakowska 15,

39-200 Dębica

tel. (014) 6822290,

e-mail: stowarzyszenie@siostry.net

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON

Data rejestracji: 28.04.2004 r.

(od dnia 29.06.2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego)

Numer KRS: 0000205257,

Nr identyfikacyjny REGON 691783389,

Nr NIP: 872 21 98 493

Dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania):

 • prezes – Bogusława Rusin, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 15
 • wiceprezes – Małgorzata Sikora, 39-204 Żyraków 117
 • sekretarz – Agnieszka Krauz, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 15
 • skarbnik – Monika Pokropek, 39-200 Dębica, ul. E. Bojanowskiego 8-10

 

Określenie celów statutowych stowarzyszenia

Zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia „Dobroć” celem Stowarzyszenia jest:

1)      działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)      działalność oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza;

3)      działalność charytatywna i dobroczynna;

4)      działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

5)      pomoc społeczna, w tym osobom chorym, starszym i samotnym;

6)      promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7)      promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy podejmujących realizację celów statutowych Stowarzyszenia;

8)      organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według metod Edmunda Bojanowskiego;

9)      ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży;

10)  organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

11)  działanie na rzecz integracji społecznej osób, do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;

12)  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

13)  podtrzymywanie tradycji narodowych oraz praca nad podnoszeniem poziomu świadomości narodowej i kulturowej osób, do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;

14)  kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań w duchu Edmunda Bojanowskiego.

 

 1. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

 

Realizacja celów Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym stanowiła kontynuację jego dotychczasowej działalności i była ukierunkowana na:

 • prowadzenie działalności charytatywnej – dom dziennego pobytu „Dom Symeona i Anny” oraz działania wspierające seniorów, osoby chore i samotne w środowisku,
 • organizowanie działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka poprzez propagowanie zasad pedagogicznych bł. Edmunda Bojanowskiego i współpracę z rodzinami i instytucjami w dziele katolickiego wychowania dzieci,
 • prowadzenie i formacja grupy wolontariuszy,
 • prowadzenie działań na rzecz osób bezrobotnych – przyjmowanie do pracy w ramach programu robót publicznych i stażu;
 • wsparcie działań prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządowymi szczególnie w dziedzinie wychowania, profilaktyki i pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność odpłatną i nieodpłatną.

Zgodnie z § 6 i § 7 Statutu Stowarzyszenia „Dobroć” i priorytetami wyznaczonymi na walnym zebraniu podjęte zostały następujące działania:

A)

1)                  działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 • wsparcie osobowe (indywidualne kontakty, porady, rozmowy, inicjatywy samopomocowe);
 • kontynuacja działań mających na celu integrację międzypokoleniową seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci – nawiązywanie i utrwalanie przyjacielskich stosunków między dorosłymi i dziećmi, zachęcenie rodziców do aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi poprzez angażowanie się w działania pożyteczne społecznie na rzecz środowiska – sąsiadów, członków rodziny żyjących w trudnych warunkach, wspólne świętowanie i rekreacja;
 • działania zmierzające do reintegracji rodzin zagrożonych rozpadem, podzielonych konfliktami i dysfunkcjami – przeciwdziałanie przejawom patologii życia rodzinnego, rozwijanie aktywności adresatów w rozwiązywaniu problemów własnej rodziny.

B)

2)                  działalność oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza;

 • systematyczne wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktyczno – terapeutycznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyki Nadziei” w Dębicy, ul. Krakowska 15 (wsparcie realizacji programów profilaktycznych w ciągu roku szkolnego oraz podczas wypoczynku zimowego i letniego dla wychowanków świetlicy „Promyki Nadziei”);
 • stowarzyszenie włączyło się w propagowanie idei wychowania integralnego poprzez rozpowszechnianie „Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” oraz innych publikacji z nim związanych;
 • systematycznie zakupujemy i rozpowszechniamy nieodpłatnie wśród rodzin i osób niepełnosprawnych czasopismo „Integracja” wspierając ich starania w zakresie edukacji i usprawniania osób niepełnosprawnych;
 • w ramach projektów promujących zaangażowanie na rzecz pomocy i wsparcia osób ubogich i samotnych, szczególnie chorych i starszych Stowarzyszenie podejmowało współpracę z kołami terenowymi Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego. Dofinansowano, ze środków Stowarzyszenia pozyskanych z 1% podatku, wypoczynek letni dla dzieci z ubogich rodzin – podopiecznych koła terenowego Rodzina bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie.

C)

3)                  działalność charytatywna i dobroczynna

 • udzielanie wsparcia materialnego (przy współpracy z Caritas Diecezji Tarnowskiej w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej na rzecz Najuboższej Ludności Unii Europejskiej PEAD 2010 dożywianie podopiecznych seniorów z „Domu Symeona i Anny” oraz osób chorych, starszych i samotnych w ich domach;
 • dofinansowanie zakupu pomocy szkolnych, lekarstw dla najuboższych dzieci i młodzieży oraz pomoc rodzinom wychowanków świetlicy „Promyki Nadziei”, dzięki pozyskiwanym na ten cel środkom finansowym i materialnym od darczyńców;
 • rozdawanie odzieży używanej i obuwia przekazywanych Stowarzyszeniu jako darowizny od osób prywatnych.

D)

4)                  pomoc społeczna, w tym osobom chorym, starszym i samotnym

 • prowadzenie domu dziennego pobytu „Dom Symeona i Anny” w Dębicy przy ulicy Krakowskiej 15, z usług którego w okresie sprawozdawczym skorzystało 18 osób. Rotacja osób spowodowana jest śmiercią, czy takim pogorszeniem stanu zdrowia i sprawności podopiecznych, że niemożliwym staje się ich przychodzenie do domu;
 • opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i samotnymi w ich domach rodzinnych przez wolontariuszy – systematyczne odwiedziny i pomoc w codziennych czynnościach związanych z troską o osobę i jej mieszkanie, donoszenie posiłków, itp;
 • zatrudnienie na pełnym etacie, ze środków Stowarzyszenia pozyskanych z 1% podatku, 2 osób: jedna na stanowisku animator zajęć – opiekun, z wykształceniem – pedagogika dorosłych, a druga na stanowisku wychowawca;
 • podejmowano działania aktywizujące seniorów w środowisku w celu rozwijania różnych właściwych im form uczestnictwa – dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z młodymi, prezentacja swej twórczości, wpływ na kształt organizowanych dla nich zajęć, wolontariat na rzecz innych. Swoje osiągnięcia mieli możliwość seniorzy zaprezentować na przeglądzie twórczości Domów Pomocy Społecznej w Domu Kultury Śnieżka. Utrzymują także kontakty z domami dla seniorów na terenie naszego miasta i powiatu.

E)

5)                  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 • przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy zorganizowano:

a) w świetlicy „Promyki Nadziei” – miejsca pracy refundowane z Funduszu Pracy w ramach programu robót publicznych i stażu,

b) w domu dziennego pobytu „Dom Symeona i Anny” – 3 miejsca pracy, na których zatrudniono osoby bezrobotne w ramach robót publicznych i stażu,

c) w świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszynie w ramach programu robót publicznych – zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej na stanowisku instruktor zajęć.

F)

6)                  promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy podejmujących realizację celów statutowych Stowarzyszenia;

 • angażowano nowych wolontariuszy i kierowano ich do prac zgodnych z celami Stowarzyszenia na podstawie porozumień o świadczeniu usług wolontariatu – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami). Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Stowarzyszeniu jest zaangażowanych 30 wolontariuszy;
 • prowadzono systematyczne spotkania formacyjne dla wolontariuszy i koordynowano ich zaangażowanie na rzecz potrzebujących pomocy – dzieci i seniorów, osób chorych i samotnych;
 • członkowie stowarzyszenia i wolontariusze prowadzili akcje informacyjne i promujące ideę wolontariatu w szkołach średnich i w środowisku zachęcając innych do pomocy osobom samotnym oraz innych form bezinteresownego zaangażowania w pomoc innym, np. do przekazywania 1% podatku dla stowarzyszenia;
 • wolontariusze czynnie włączyli się w organizację zajęć i imprez dla podopiecznych ośrodka integracyjnego, a zwłaszcza w przygotowanie i przebieg festynów integracyjnych, wieczornicy patriotycznej oraz spotkania wigilijnego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców ze świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Promyki Nadziei” a także seniorów z domu dziennego pobytu. Z okazji dnia św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia wolontariusze odwiedzili wiele osób samotnych i ubogich. Osobom, które systematycznie odwiedzają, pomagali w zakupach, przygotowaniach i porządkach przedświątecznych w domu;
 • wolontariusze kontynuowali współpracę z harcerzami z 12 Drużyny Harcerzy Dębickich „Groń”, z członkami Caritas Diecezji Tarnowskiej, Hospicjum Domowym w Dębicy oraz grupami młodzieżowymi działającymi w ramach duszpasterstwa parafialnego w Dębicy.

7)            kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań w duchu Edmunda Bojanowskiego

 • w tym celu powstają terenowe koła stowarzyszenia pod nazwą Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego, których celem jest zaangażowanie osób świeckich w stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez osobistą formację oraz wsparcie potrzebujących modlitwą, ofiarą i pracą świadczoną w sposób bezinteresowny oraz dobrowolny i czynny udział w realizacji zadań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia „Dobroć” – powstały  dwa w Dębicy – przy Domu Generalnym Sióstr Służebniczek BDNP (88 osób, w tym 10 wspierających) oraz przy ośrodku integracyjnym (58 osób, w tym 43 dzieci), w Skoczowie (36 osób, w tym 9 wspierających), w Krakowie – Nowej Hucie (60 osób, w tym 8 wspierających), w Tarnowie (45 osób, w tym 23 wspierających), w Częstochowie (30 osób), w Lublinie (73 osoby, w tym 14 wspierających), w Krakowie, ul. Obrońców Krzyża 1 (25 osób), w Serocku-Firleju (70 osób, w tym 20 wspierających), w Żabnie (43 osoby, w tym 1 wspierająca), w Tuchowie (22 osoby, w tym 3 wspierające), w Rudniku n/Sanem (11 osób, w tym 3 wspierające), w Ropczycach (41 osób, w tym 7 wspierających i 8 dzieci), w Nisku (25 osób, w tym 1 wspierająca), w Pilźnie (40 osób, w tym 20 wspierających), w Krakowie, ul. Sienkiewicza 19 (23 osoby, w tym 1 wspierająca), w Chojnowie (17 osób, w tym 4 wspierające) oraz dwa koła w Boliwii – w Tupizie (13 osób) i w Pacata Alta (11 osób).

W sumie do 19 kół terenowych Stowarzyszenia należy razem 731 członków, w tym 120 wspierających i 51 dzieci. Kolejne są w trakcie tworzenia;

 • wydrukowano informatory o możliwości zaangażowania w realizację celów Stowarzyszenia „Dobroć”, a także banery i kalendarzyk z informacją o  możliwości przekazania 1% podatku na cele stowarzyszenia.

8)                  organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według metod Edmunda Bojanowskiego;

 • włączyliśmy się w obchody 160 rocznicy założenia Zgromadzenia Służebniczek BDNP. Informacja o rocznicy została rozpropagowana poprzez koła terenowe, które zachęcono do własnych inicjatyw mających na celu przybliżenie w środowisku sylwetki Patrona Stowarzyszenia oraz jego zasad wychowawczych i pedagogicznych;
 • dla propagowania zasad wychowawczych i pedagogicznych Patrona Stowarzyszenia członkowie włączyli się w promocję „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”;
 • wydano drukiem scenariusz przedstawienia pt. „Dzieło serdecznej dobroci bł. Edmunda Bojanowskiego”;
 • dla sióstr ochroniarek z czterech gałęzi służebniczek i świeckich nauczycielek pracujących w ochronkach prowadzonych przez służebniczki zostały przeprowadzone darmowe szkolenia dotyczące koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, zawartych w programie treści wychowawczo-dydaktycznych oraz praktycznej realizacji programu;
 • owocem szkoleń dla ochroniarek jest wydana drukiem, pod redakcją s.M. Loyoli Opiela, książka pt. „Wychowanie integralne dziecka w wieku przedszkolnym” (według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego);
 • podarowano Zespołowi Szkół Nr 17 w Białymstoku książki i broszury informacyjne o bł. Edmundzie Bojanowskim;
 • opracowano i realizowano projekty mające na celu podejmowanie wielorakich działań zmierzających do integracji społecznej adresatów poprzez wspólne działania, twórczość i promocję aktywnego zaangażowania na rzecz innych z pożytkiem dla własnego rozwoju (emocjonalnego, duchowego, fizycznego, społecznego) ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności potrzeb i możliwości związanych z wiekiem i statusem społecznym uczestników i odbiorców podejmowanych działań.

G)

9)                  ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży;

 • wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktyczno – terapeutycznej prowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyki Nadziei” w Dębicy oraz w świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszynie – współpraca w realizacji programów profilaktycznych, organizacji festynów, imprez mających na celu wypoczynek i pożyteczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
 • realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na przekaz wartości, ich ochronę, służących rozwijaniu postawy odpowiedzialności za siebie i otoczenie, rozwijaniu zainteresowań i poczucia własnej wartości, przeciwdziałaniu postawom lękowym, rozwijaniu postaw współdziałania i budowania poprawnych relacji z innymi osobami w oparciu o najwyższe wartości, w klimacie promowania postaw prorodzinnych i prospołecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych oraz motywacji do dalszego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

10)              przeciwdziałanie patologiom społecznym;

 • kontynuowano realizację zadań przy współpracy z jednostkami administracji publicznej mających na celu wspieranie działalności placówki „Promyki Nadziei” w zakresie profilaktyki poprzez rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności wychowanków oraz zaangażowanie ich w twórcze działania na rzecz innych, rodziny, społeczności lokalnej;
 • podejmowano działania uświadamiające o zagrożeniach i uzależnieniach dla rodziców, wychowawców i młodzieży;
 • promocja twórczości dzieci i młodzieży i włączanie w działania praktyczne jako profilaktyka zaburzeń zachowania – współpraca z samorządem w ramach organizacji otwartych spotkań integracyjnych.

11)        działanie na rzecz integracji społecznej osób, do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;

 • kontynuowanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Caritas Diecezji Tarnowskiej) oraz placówkami (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyki Nadziei” w Dębicy, Publiczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy) realizującymi podobne cele,
 • Stowarzyszenie pozostawało w kontakcie z samorządem miasta Dębica i powiatu dębickiego w celu uwzględnienia zadań z zakresu pomocy społecznej w programach współpracy miasta i powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi na rok 2011,
 • organizacja spotkań i imprez integracyjnych nie tylko dla adresatów realizowanych zadań lecz także dla środowiska lokalnego oraz promocja twórczości, wartości budujących wspólnotę.

 

 1. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

W okresie sprawozdawczym od 1.01. 2010 r. do 31.12.2010 r. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. 4. W okresie sprawozdawczym zarząd stowarzyszenia podjął 13 uchwał:

–        Nr 1/10 z dnia 14 stycznia  2010 r. w sprawie programu działania i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w 2010 roku.

–        Nr 2/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie udziału w otwartych konkursach ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych.

–        Nr 3/10 z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie zwołania i terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

–        Nr 4/10 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009.

–        Nr 5/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania koła terenowego Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego w Chojnowie.

–        Nr 6/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego Stowarzyszenia s. Bogusławy Augustiany Rusin.

–        Nr 7/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Rodzinę bł. Edmunda Bojanowskiego przy Domu Prowincjalnym w Tarnowie.

–        Nr 8/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego Stowarzyszenia s. Edyty Piekarz.

–        Nr 9/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zwołania i terminu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

–        Nr 10/10 z dnia 18 września 2010 r. w sprawie ustania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu s. Małgorzaty Kaput.

–        Nr 11/10 z dnia 18 września 2010 r. w sprawie ustania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu Justyny Dobrowolskiej.

–        Nr 12/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu.

–        Nr 13/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego Społecznego Funduszu Notariatu.

 1. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
 • naliczone wpisowe i składki członkowskie –1 440,00 złotych
 • darowizny – 21 665,00 złotych
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 26 335,57 złotych
  • środki pochodzące ze źródeł publicznych:

Fundusz Pracy (refundacja wynagrodzeń w ramach programu robót publicznych) – 106 221,74 złotych

Gmina Miasta Dębica (w ramach profilaktyki) –24 000,00 złotych

 • środki pochodzące ze źródeł niepublicznych:

Caritas Diecezji Tarnowskiej – 1 654,86 złotych

Podkarpacki Bank Żywności – 139,71 złotych

Hipermarket Carrefour – 194,10 złotych

 • działalność odpłatna – 18 797,00 złotych.

 1. 6. Informacja o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych – 209 027,95 złotych

b) administrację – 2 989,36 złotych

c) działalność gospodarczą – nie było

d) pozostałe koszty – nie było.

 

 1. 7. Dane o:

a)   liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

11 osób na umowę o pracę na czas określony

(żadna nie była zatrudniona w charakterze członka Zarządu ani w działalności gospodarczej).

b)   łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie

134 966,84 złotych.

c)   wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

Członkowie zarządu i innych organów Stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia.

d)   wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

W okresie sprawozdawczym nie zawierano  umów zlecenia.

 

e)   udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych

Nie udzielano pożyczek w okresie sprawozdawczym.

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie posiadało lokat w bankach.

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego

Nie dokonano nabycia obligacji, Stowarzyszenie nie miało udziałów w spółkach prawa handlowego i nie nabyto akcji takich spółek.

 

h) nabytych nieruchomościach

Stowarzyszenie nie dokonało zakupu nieruchomości.

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych

Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych.

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Władze Stowarzyszenia nie były zobowiązane do składania sprawozdań finansowych

sporządzanych dla celów statystycznych.

 

 1. 8. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym prowadziło działalność we współpracy z podmiotami państwowymi i samorządowymi:

1. Urząd Miejski w Dębicy

Umowy na wsparcie przez stowarzyszenie działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyki Nadziei” w Dębicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

 • umowa nr SO.72/2010 z dn. 1 marca 2010 r. – dotacja w wysokości 4 000,00 złotych na „Zorganizowanie spotkań integracyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkół Podstawowych nr 2 i 3 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 2 i Zespołu Szkół Specjalnych” w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2010 roku,
 • umowa nr SO.130/2010 z dn. 9 czerwca 2010 r. – dotacja w wysokości 20 000,00 złotych na „Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do Szkół Podstawowych nr 2 i 3 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 2 oraz Zespołu Szkół Specjalnych” w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 roku.

2) Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy:

 • umowa nr UMRP/10/0005 z dnia 2 lutego 2010 r. – skierowanie w ramach robót publicznych 2 osób bezrobotnych w okresie 15.02. – 14.08.2010 r. z refundacją comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1 317,- złotych.
 • umowa nr UMRP/10/0026 z dnia 25 maja 2010 r. – skierowanie w ramach programu robót publicznych 3 osób bezrobotnych w okresie od 1.06. – 30.11.2010 r. z refundacją comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1317,-  złotych.
 • umowa nr UmRP/10/0042 z dnia 22 czerwca 2010 r. – skierowanie w ramach programu robót publicznych 2 osób bezrobotnych w okresie od 1.07.-31.12.2010 r.  z refundacją comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1 317,-  złotych.
 • umowa nr UmRP/10/0050 z dnia 26 sierpnia 2010 r. – skierowanie w ramach programu robót publicznych 3 osób bezrobotnych w okresie od 1.09.2010 r. -28.02.2011 r. z refundacją comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1 317,-  złotych.
 • umowa nr UmSTAZ/10/0234 z dnia 13 września 2010 r. na zorganizowanie stażu dla 4 osób bezrobotnych w okresie od 15.09.2010 r. – 14.09.2011 r.
 • umowa nr UmSTAZ/10/0343 z dnia 10 listopada 2010 r. na zorganizowanie stażu dla 2 osób bezrobotnych w okresie od 22.11.2010 r. – 21.05.2011 r.
 • umowa nr UmSTAZ/10/0380 z dnia 9 grudnia 2010 r. na zorganizowanie stażu dla 2 osób bezrobotnych w okresie od 16.12.2010 r. – 15.06.2011 r.
 • umowa nr UmRP/10/0078 z dnia 21 grudnia 2010 r. – skierowanie w ramach programu robót publicznych 3 osób bezrobotnych w okresie od 1.01.2011 r. -31.03.2011 r. z refundacją comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1 317,-  złotych.

Wszystkie zadania i zobowiązania stowarzyszenie realizowało zgodnie z harmonogramem poszczególnych działań, a środki zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdania Stowarzyszenie składało w terminie i zostały już zaakceptowane przez zleceniodawców.

 

 1. 9. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Na Stowarzyszeniu nie ciążą zobowiązania podatkowe.

Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Skarbowym w Dębicy:

PIT-4R – w dniu 14.01.2010 r.,

deklarację CIT-8 i CIT-8/0, CIT-D – w dniu 16.02.2010 r.

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną dwie kontrole wewnętrzne bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy kontrola prawidłowości realizacji umów na programy aktywizacji zawodowej. Wynik przeprowadzonych kontroli był pozytywny.

 

Dębica, 9.02.2011 r.