Akcja Lato 2017 – kilka słów o tym co się działo i foto-relacja

Ponieważ aktywność ruchowa spełnia ważną funkcję w kształtowaniu się osobowości młodego człowieka i jest czynnikiem dotyczącym w takim samym stopniu sfery motorycznej, psychicznej jak i społecznej, chcieliśmy, aby wakacyjny czas młodych ludzi charakteryzował się szczególna aktywnością, co niewątpliwie stanowiło ogromną pomoc w osiągnięciu profilaktycznych celów. Dzięki współpracy z Gminą Miasta Dębica i udzielonemu wsparciu finansowemu w ramach realizacji zadania publicznego „Akcja Lato 2017” Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” mogło podjąć się organizacji zajęć i wypoczynku dla dzieci w czasie wakacji.

 

Realizacja zadania koncentrowała się na stwarzaniu młodym ludziom możliwości uczestniczenia w alternatywnych formach aktywności w czasie wolnym, uzupełniających  działania profilaktyczne, adresowane do ogółu młodzieży.

 

Z tego względu projekt realizowany był zarówno w formie wyjazdowej, jak również podczas wakacyjnych zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”. W czasie zajęć w placówce został zrealizowany program zakładający omówienie w każdym wakacyjnym tygodniu jednego z profilaktycznych tematów. Obejmowały one takie zagadnienia jak:

 

 • Bezpieczne wakacje”
 • „Czas jako dar i zadanie”
 • „Żyj zdrowo na sportowo”
 • „Walka z nudą – jak organizować czas wolny”
 • „Drogi i bezdroża, czyli o uzależnieniach”
 • „Mieć przyjaciela i być przyjacielem”
 • „Co znaczy być zdrowym człowiekiem?”
 • „Jaki był ten czas, co darował co wziął..”

 

Dla osiągnięcia zakładanych celów realizowanego programu profilaktycznego dzieci i młodzież brały udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych obejmujących:

– zajęcia profilaktyczno-wychowawcze

 • spotkanie z policjantem nt. „Bezpiecznych wakacji”
 • poznanie zasad bezpieczeństwa na drodze
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania na kąpieliskach i w miejscach publicznych
 • poznanie zasad właściwego zachowania w lesie
 • zdobywanie umiejętności planowania zajęć
 • profilaktyka poprzez sport i zabawę
 • poznanie zasad higieny i zdrowego odżywiania
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 • propagowanie postaw i zachowań zmierzających do podniesienia dbałości o zdrowie
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
 • kształtowanie postawy współpracy w grupie
 • rozwijanie spontaniczności i pomysłowości
 • poznanie zasad zachowania i bezpieczeństwa w parku rozrywki
 • poznanie różnych form spędzania czasu wolnego oraz umiejętność organizacji tego czasu
 • poznanie przyczyn, objawów i skutków sięgania po używki
 • poznanie mechanizmów uzależnienia i faz rozwojowych
 • zrozumienie pojęć: manipulacja, wolność, swawola
 • zrozumienie konieczności istnienia norm i zasad życia w społeczeństwie
 • poznanie pojęć i zrozumienie istoty koleżeństwa, przyjaźni, miłości
 • poznanie cech dobrego/złego kolegi oraz zasad przyjaźni
 • doskonalenie postawy bycia przyjacielem
 • uświadomienie odpowiedzialności za kształtowanie relacji z innymi
 • poznanie podstawowych składników odżywczych oraz ich wartości i roli w życiu człowieka
 • poznanie zasad układania jadłospisów i wyrobienie umiejętności przygotowania pełnowartościowego pożywienia na cały dzień
 • profilaktyka zdrowia poprzez właściwe odżywianie się
 • zapoznanie ze skutkami spożywania produktów typu fast food
 • poznanie wartości odżywczych spożywczych produktów naturalnych
 • budzenie wdzięczności wobec rodziców, nauczycieli, opiekunów i starszych
 • zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym
 • uświadomienie istoty darów otrzymanych podczas wakacji (codzienna opieka, wycieczki, zajęcia, spotkania, nagrody…)

– zajęcia socjoterapeutyczne

 • kształtowanie postaw akceptacji siebie i swojej rodziny
 • podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek (niebezpieczeństwa choroby i uzależnienia): nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki)
 • poznawanie wpływu uzależnienia od używek na całą rodzinę;
 • kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i odpowiedzialności za nie
 • ćwiczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji
 • kształtowanie postawy odpowiedzialnego korzystania z mediów
 • kształtowanie postaw asertywnego odmawiania w sytuacjach zagrożenia
 • kształtowanie umiejętności negocjacji
 • rozwijanie postawy efektywnego słuchania drugiego człowieka
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z zawierania wirtualnych znajomości
 • poznanie sposobów komunikowania się
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie
 • poznanie przyczyn, objawów i skutków zaburzeń odżywiania tj. bulimia i anoreksja
 • kształtowanie postawy wdzięczności, szacunku i zrozumienia

 

 

Ponadto odbiorcy zadania mieli okazję uczestniczyć w zajęciach plastyczno – technicznych, sportowych i muzycznych, których zadaniem było wspierać realizację celów realizowanego programu profilaktycznego.

 

Wybrane wakacyjne tygodnie wzbogacone były również o wycieczkę lub innego rodzaju atrakcję w tym: wycieczkę autokarową do „Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek” w Rzezawie, wycieczkę autokarową do Parku Rozrywki „ENERGYLANDIA” w Zatorze, wycieczkę autokarową do Pasieki „BARĆ” w Kamiannej i Ogrodów Biblijnych w Muszynie oraz wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Dębicy i na spacer do Parku Jordanowskiego.

 

Szczególną atrakcją programu wakacyjnego był 10 dniowy wyjazd nad Solinę podczas, którego oprócz zajęć profilaktycznych dzieciom i młodzieży zostały ukazane aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: survival, wyprawę w góry na Połoninę Wetlińską, wycieczkę autokarową do Łopienki, kąpiele i spacery, mecze piłki nożnej i siatkowej, zabawy rytmiczne, muzyczne, rekreacyjne pomagające uczestnikom zadania zintegrować się w grupie, wyrazić siebie, a także rozładować agresję, frustrację i stres.

 

 

Realizowany podczas wyjazdu program profilaktyczny był częściowo oparty na krótkich filmach. Nowatorstwo tych filmów polegało na konfrontacji postaw tych, którzy ulegli nałogom – ludźmi zdecydowanymi i mocnymi. Ci ostatni to sportowcy i gwiazdy ze świata show-biznesu. To interesujące zestawienie miło u młodych osób wzbudzić refleksję: czy warto? Czy warto narażać swoje życie, wchodząc w uzależnienia i ryzykowne zachowania. Oprócz poszerzania wiedzy na temat przemocy, narkotyków, alkoholu, nikotyny czy innych używek, było również miejsce na sport doskonalący różne umiejętności osobiste.

 

Podczas pracy w grupach, każdego dnia uczestnicy kolonii tworzyli „Księgę Aniołów”, w której prezentowali omawianą wartość, którą powinni kierować się w swoim życiu oraz tworzyli projekt anioła.

Zgodnie z założeniami, wiodącą myślą programu profilaktyczno – wychowawczego „Spotkanie z Aniołami” było ubogacenie dzieci i młodzieży w pozytywne przeżycia płynące z bycia razem, z poznania nowych miejsc, ich walorów przyrodniczych i geograficznych, z czynnego i twórczego spędzenia wolnego czasu, z poznawania siebie i relacji z rówieśnikami oraz zapoznanie się z przyczynami i skutkami zagrożeń, które są obecne w ich życiu.

 

Każdy dzień wyjazdu posiadał określony temat i cel profilaktyczny:

 

DZIEŃ I  Anioł wspólnoty – droga do poznania drugiego człowieka i jej drogowskazy oraz odkrycie siły drzemiącej we wspólnocie jako formy przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku

DZIEŃ II  Anioł wytrwałości- wartości dla, których warto żyć – wytrwanie w trzeźwości

DZIEŃ III Anioł uśmiechu i radości – „bo coś w szaleństwach jest młodości” – radość trwania w abstynencji

DZIEŃ IV  Anioł prawdy – dlaczego to trudne?- Cechy człowieka uzależnionego

DZIEŃ V  Anioł ufności – nie bój się zaufaj, trwać w trzeźwości

DZIEŃ VI  Anioł miłości – miłość to prawdziwy skarb i bogactwo chroniące przed wejściem na ścieżki uzależnień

DZIEŃ VII  Anioł przyjaźni – recepta na przyjaźń bez używek

DZIEŃ VIII  Anioł współpracy w jedności siła – w walce w pokonywaniu swoich wad i podnoszeniu się z nałogów

DZIEŃ IX  Anioł wolności – „jestem wolny, więc… Nie muszę…”!

DZIEŃ X  Anioł wdzięczności – odpowiedź na wyświadczone dobro

 

 

Formą realizacji poszczególnych tematów były opowiadania: „Historia małej cząstki”; „Mały samotny król” „Słonecznik”, „Uwięziony jastrząb” „Największy diament świata” „Trzy Sita” – co robić by mówić zawsze prawdę?” „Generał Gedeon”  „Duszek opiekuńczy lilii wodnej”  „Hymn o miłości” „Mały Książe”, „Zdobycie orlego  pióra”, „Zarozumiały kwiat”. Stanowiły one punkt wyjścia do rozmów na takie tematy jak:

 • Co to znaczy że tworzymy wspólnotę?
 • Jakie cechy ma wspólnota?
 • Jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni?
 • Czym jest dla mnie wytrwałość?
 • Co to znaczy, że ktoś jest wytrwały?
 • Co daje nam to, że jesteśmy wytrwali?
 • Jak rozwijać postawę wytrwałości?
 • Czym jest radość?
 • Co zrobić, aby ludzie byli szczęśliwi?
 • Co jest potrzebne do szczęścia?
 • Co to jest prawda?
 • Czy każdy może mieć swoją prawdę?
 • Czy lubimy słuchać prawdy o sobie?
 • Co znaczy być prawdziwym i mówić prawdę?
 • Czy w mediach słyszymy prawdę?
 • Czym jest zaufanie?
 • Kiedy komuś ufamy?
 • Co to znaczy, że komuś ufamy?
 • Czym jest kłamstwo?
 • Komu powinnyśmy najbardziej ufać?
 • Co myślę o wróżbach, horoskopach
 • Czym jest miłość?
 • Co oznacza słowo miłość?
 • Czy miłość może być tylko między chłopakiem i dziewczyną?
 • Kto nas kocha?
 • Jak wyrażać uczucie miłości?
 • Po czym poznać ze ktoś nas kocha?
 • Jak szukać przyjaciela?
 • Kto jest moim przyjacielem?
 • Jak odróżnić kolegę od przyjaciela?
 • Czym jest współpraca?
 • Co to znaczy że tworzymy zgraną grupę?
 • Jak budować współpracę między ludźmi?
 • Czy współpraca się opłaca?
 • Gdzie kończy się wolność?
 • Jak pogodzić wolność i posłuszeństwo rodzicom, wychowawcom?
 • Co znaczy być wolnym?
 • Jakie są rodzaje wolności?

 

Ważną formą realizacji programu była praca w grupach obejmująca przygotowanie:

 • orderów uśmiechu wręczanych sobie nawzajem
 • plakatu okolicy,
 • kodeksu (dekalogu) osoby wytrwałej w trzeźwości
 • logo grupy, nazwy grupy
 • zabaw i konkursów dla grup (quizy i zagadki na temat uzależnień)
 • układu tanecznego człowieka wolnego – niezniewolonego
 • „daru dla grup” – drobiazgu dla kolegi albo spełnienie cichego drobnego uczynku;
 • rysunków ukazujących współczesne uzależnienia

 

Każdego dnia prowadzony był również pogodny wieczór lub rozgrywany był drużynowy mecz z przestrzeganiem zasad fair play.

 

Ponieważ omawianie tematyki związanej z uzależnieniami budzi wiele emocji szczególnie wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, daliśmy  naszym podopiecznym możliwość ich rozładowania poprzez gry i zabawy na boiskach sportowych oraz rywalizację w codziennym quizie i zabawy przy ognisku.

 

Dziękujemy za udostępnienie ->
Facebook
Facebook
Twitter
Google+
http://siostry.net/2017/09/05/akcja-lato-2017-kilka-slow-o-tym-co-sie-dzialo-i-foto-relacja/
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Facebook
Facebook
Twitter
Google+
http://siostry.net/2017/09/05/akcja-lato-2017-kilka-slow-o-tym-co-sie-dzialo-i-foto-relacja
Pinterest
LinkedIn